ผลประกอบการ

ข้อมูลทางการเงิน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) จำนวนเงิน

    (หน่วย ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียน 2,200
สินทรัพ์รวม 54,188
เงินสำรองประกันภัย 41,705
เบี้ยประกันภัยรับรวม (ก่อนหักประกันต่อ) 5,733
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 3,149


เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้อ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย ปผช.1 รายไตรมาส (งบการเงินระหว่างกาล
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
8.3M
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผช.1 รายไตรมาสที่ 2 ปี 2563 554KB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผช. 1 รายไตรมาส
ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563
578KB
เอกสารแนบท้าย ปผช.1 รายไตรมาส (งบการเงินระหว่างกาล
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563)
21.6MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผช. 1 รายปี ประจำปี 2562 10.7MB
เอกสารแนบท้าย ปผช.1 รายปี
(งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
27.5MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผช. 1 รายไตรมาส
ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562
576KB
เอกสารแนบท้าย ปผช.1 รายไตรมาส
(งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่30 กันยายน 2562)
13.4MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผช. 1 รายไตรมาส
ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562
560KB
เอกสารแนบท้าย ปผช.1 รายไตรมาส
(งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562)
12.7MB
เอกสารแนบท้าย ปผช.1 รายไตรมาส
(งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562)
9.4MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผช. 1 รายไตรมาส
ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562
576KB

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ