เกี่ยวกับเรา

บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล บนเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง

about us

อาคเนย์ประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิต ที่เคียงคู่ชีวิตคนไทยมายาวนานถึง 70 ปี ให้บริการ ประกันชีวิต และการบริการทางการเงินที่สนองตอบเป้าหมายหลักด้าน การเงินได้ทุกช่วงชีวิตของคนไทยยุคใหม่อย่างครบวงจร มีสาขาให้ บริการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 53 สาขา เมื่อยามเจ็บป่วยเรายังมี โรงพยาบาลชั้นนำในเครือขายให้บริการรักษาลูกค้าได้กว่า 380 แห่ง ทั่วเครือข่ายประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

อาคเนย์ เข้าใจคุณมากกว่าในทุกด้านของชีวิต

vision vision

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันและการเงินอันดับหนึ่งในใจของคุณ โดยการเป็นผู้นำด้านระบบเครือข่ายสินค้า และบริการที่ครบวงจร เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่ชชีวิต ทรัพย์สินของลูกค้าและพันธมิตรทางการค้า บริษัทจะพัฒนาธุรกิจให่เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งในตลาดและในใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมโดยรวม

mission mission

พันธกิจ

บริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยพลังสร้างสรรค์และยั่งยืน เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันประกันและการเงินชั้นนำ โดยขยายช่องทางการตลาด รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเปี่ยมไปด้วยความคุ้มครองที่คุ้มค่า ครอบคลุมอย่างวงจร เพื่อเป็นหนึ่งในใจลูกค้า

กรมธรรม์หลากหลายครบทุกเป้าหมายทางการเงิน

อาคเนย์ประกันชีวิต มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และบริการทางการเงินที่หลากหลาย ตอบโจทย์ชีวิตสมัยใหม่ทุกช่วงวัย

product

ประกันชีวิตประเภทสามัญ

product

ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม

product

ประกันชีวิตประเภทคุ้มครองสินเชื่อ

product

ประกันชีวิตอุบัติเหตุและทุพพลภาพกลุ่ม

product product

ประกันชีวิตสัญญาสุขภาพเพิ่มเติม

เกียรติยศ และความภาคภูมิใจของเรา

ธุรกิจหลักภายใต้ เครือไทย โฮลดิ้งส์มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในบริษัทประกัน และการเงิน

ลูกค้าที่ไว้วางใจกว่า

1.1 แสนราย

ดูแลลูกค้ามากกว่า

1.2 ล้าน
กรมธรรม์

สินทรัพย์รวม

5.4 หมื่น
ล้านบาท

เครือข่ายบริการทั่วประเทศ

บริการที่หลากหลาย เครือข่ายทั่วประเทศ เรามุ่งมั่นบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ผ่านช่องทางการบริการครอบคลุม ทั่วทุกภูมิภาค ดังนี้

map

ช่องทางการบริการ

ตัวแทน และนายหน้า

ธนาคารชั้นนำต่างๆ

ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศกว่า 1,200 แห่ง

พนักงานขายทางโทรศัพท์

สาขามากกว่า

53

สาขา
ทั่วประเทศ

โรงพยาบาลในเครือมากกว่า

380

แห่ง
ทั่วประเทศ

คณะผู้บริหาร

board

นายสนิท วรปัญญา

ประธานกรรมการ

board

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

รองประธานกรรมการ

board

นางอาทินันท์ พีชานนท์

กรรมการ

board

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

board

นายอภิชัย บุญธีรวร

กรรมการ

board

พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

กรรมการ

board

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

กรรมการ

board

นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

กรรมการ

board

นางกิตติยา โตธนะเกษม

กรรมการ